جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 16,577 1.12 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 54,054 3.66 5,193 0.11 2,322 0.05 4,294 0.1
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 1,411,804 95.5 4,798,925 99.69 4,585,733 99.9 4,411,786 99.84
سایر دارایی ها -4,079 -0.28 9,625 0.2 2,315 0.05 2,861 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0