دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت گروه خدمات بازار سرمایه کیان 500,000 %50.00
2 شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان 400,000 %40.00
3 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان 100,000 %10.00