بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به همراه توضیحات