بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه کثیر الانتشار اصلاح آدرس صندوق طلای کیان در اساسنامه 1398/02/02
روزنامه کثیر الانتشار تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی 96.12.29 1398/02/02
آگهی تغییر محل فعالیت و تصویب صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 1397/12/28
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر اساسنامه صندوق مجمع مورخ 1397/11/10 ساعت 14 1397/12/05
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/10صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان ساعت 14.00 1397/11/13
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/10صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان ساعت 14.30 1397/11/13
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12 1397/09/25
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر آدرس صندوق 1397/05/06
تایید سارمان بورس جهت تغییر آدرس 1397/05/06
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1397/03/30
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان 1396/12/05
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/12/05