هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 (شامل تبلیغ پذیره نویسی)هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠/٠٠٥) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاسالانه پنج در هزار(0.005)از ارزش روزانه
4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقا 150 و حد اکثر 250 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاسالانه پنج در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
5 کارمزد بازارگردان اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاسالانه پنج در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 140 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 در صد ارزش خالص دارایی های صندوق
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال ندارد