آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397.11.10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان مورخ 1397.11.10 در ساعت 14:00 در محل قانونی صندوق به نشانی آرژانتین خیابان الوند ساختمان یونیک پلاک 19 طبقه 4 با حضور 100% دارندگان واحدهای ممتاز با دستورجلسه ذیل برگزاری می گردد:

1-انتقال مالکیت بخشی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

2-تغییر رکن متولی صندوق

3-افزودن هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری