ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/05/02

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/02شامل؛ 4/87 درصد سپرده بانکی، 12/8 درصد گواهی سپرده بانکی و 76/7 درصد گواهی سپرده کالایی و 5/5 درصد اوراق مشتقه می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند