ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/03/09

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/09شامل؛ 0/81 درصد سپرده بانکی، 21 درصد گواهی سپرده بانکی و 72/9 درصد گواهی سپرده کالایی و 5/1 درصد اوراق مشتقه می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.