دعوت مجمع مورخ 1397/03/05 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

از کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید به منظور شرکت در مجمع سالانه صندوق به شرح دستور جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1397/03/05راس ساعت 14 در محل شرکت مدیریت سرمایه کیان واقع در آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند ساختمان یونیک، پلاک 19، واحد 4 حضور به هم رسانند.