ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/02/15

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/15شامل؛ 0/2 درصد سپرده بانکی، 34/2 درصد گواهی سپرده بانکی و 54/7 درصد گواهی سپرده کالایی و 10/6 درصد اوراق مشتقه می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.