ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/22

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/22 شامل؛ 1/55 درصد سپرده بانکی، 51/1 درصد گواهی سپرده بانکی و 46/9 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.