پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

مدت پذیره نویسی اولیه از روز شنبه مورخ 1396/09/18 آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ 1396/09/29 ادامه خواهد داشت. چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد