اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/01 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق 1399/09/30
آگهی دعوت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1399.03.06 1399/02/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1398/10/04 1398/10/04
دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان مورخ 98.03.11 1398/02/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397.11.10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1397/11/02
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/05/02 1397/05/03
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/04/15 1397/04/16
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/03/09 1397/03/12
دعوت مجمع مورخ 1397/03/05 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1397/03/01
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/02/15 1397/02/16
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/02/02 1397/02/03
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/28 1397/01/29
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/27 1397/01/28
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/26 1397/01/27
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/26 1397/01/27
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/22 1396/12/23
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/21 1396/12/23
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/20 1396/12/21
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/19 1396/12/20
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/16 1396/12/19
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/16 1396/12/19
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/16 1396/12/19
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/15 1396/12/16
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/14 1396/12/15
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/13 1396/12/14
ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/12 1396/12/13
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1396/09/13