مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان مورخ 1399/10/01 ساعت 12 1399/10/01
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/06 1399/03/17
تصميمات مجمع سالیانه مورخ 1399.03.06ساعت 14:00 1399/03/17
تصميمات مجمع مورخ 1399.03.06ساعت 14:30 در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار، کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس 1399/03/13
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1398.10.04 1398/10/15
تصميمات مجمع مورخ 1398/10/04 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان ساعت 11:30 1398/10/07
تصميمات مجمع مورخ 1398/10/04 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان ساعت 11:00 1398/10/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398.03.11 ساعت 14.00 (تاییدیه سازمان بورس) 1398/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398.03.11 ساعت 14.30 (تاییدیه سازمان بورس) 1398/04/17
تغییرات امیدنامه (هزینه نرم افزار و هزینه های سپرده گذاری) 1398/04/03
تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 98/03/11 ساعت 14.00 1398/03/25
تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 98/03/11 ساعت 14.30 مبنی بر تغییر هزینه های صندوق 1398/03/25
تصمیمات مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت 14:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و افزودن هزینه سپرده گذاری 1398/03/21
تصمیمات مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت 14:00 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 1398/03/21
روزنامه کثیر الانتشار اصلاح آدرس صندوق طلای کیان در اساسنامه 1398/02/02
روزنامه کثیر الانتشار تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی 96.12.29 1398/02/02
آگهی تغییر محل فعالیت و تصویب صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 1397/12/28
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر اساسنامه صندوق مجمع مورخ 1397/11/10 ساعت 14 1397/12/05
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/10صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان ساعت 14.00 1397/11/13
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/10صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان ساعت 14.30 1397/11/13
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12 1397/09/25
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر آدرس صندوق 1397/05/06
تایید سارمان بورس جهت تغییر آدرس 1397/05/06
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1397/03/30
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان 1396/12/05
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/12/05