صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/06
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/08
گزارش حسابرس به همراه صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/21
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان دوره 6ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399.05.31 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به99.04.31 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/28
اطلاعات و صورت‌های مالی دوره منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهي به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به99.02.31 1399/03/10
گزارش حسابرسی سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به 1398.12.29 1399/02/22
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به99.01.31 1399/02/09
گزارش عملکرد مدیر سالانه منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
اطلاعات و صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (حسابرسی نشده) 1399/02/02
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به98.12.29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به98.11.30 1398/12/10
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان منتهي به 98/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98/09/30 1398/10/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.08.30 1398/09/10
صورت مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به دوره مالی1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/08/12
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.07.30 1398/08/04
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به دوره مالی1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به دوره مالی1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.06.31 1398/07/10
گزارش صورت وضعيت يک ماهه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کيان منتهي به 1398.05.31 1398/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.04.31 1398/05/09
صورت مالی 3 ماهه منتهی به دوره مالی1398/03/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به دوره مالی1398/03/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1397/12/29 (اصلاحی) 1398/03/20
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.02.31 1398/03/08
گزارش صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1397.12.29 (حسابرسی شده) 1398/02/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.01.31 1398/02/10
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 97.12.29 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار سکه طلای کیان(حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش صورت مالی منتهی به سال مالی 1397.12.29 (حسابرسی نشده) 1398/01/31
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
صورت های مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده) 1397/10/23
صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/09/30 1397/10/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/08/30 1397/09/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی شده) 1397/08/14
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/07/30 1397/08/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی نشده) 1397/07/28
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی نشده) 1397/07/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/05/31 1397/06/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/04/31 1397/05/07
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1397/04/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/03/31 1397/04/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد 3 ماه و 23روزه منتهی به 1396/12/29 (اصلاحیه) 1397/03/08
صورت های مالی 3 ماه و 23 روزه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/25
نامه حسابرس مبنی بر تاریخ دریافت گزارش حسابرس 1397/02/25
گزارش ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت های مالی 3 ماه و 23 روزه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی نشده) 1397/02/03
گزارش عملکرد 3 ماه و 23روزه منتهی به 1396/12/29 1397/02/03
گزارش ماهانه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
گزارش ماهانه منتهی به 1396/11/30 1396/12/13